Financování

Do dlouho zamýšleného díla se nepouštíme s holýma rukama, bez prostředků a bez podpory. Již začátkem devadesátých let obec Šošůvka (je členem sdružení) prodala nevyužívaný dům (dříve hospoda a řeznictví, základní škola, mateřská škola a dále bez využití) a částkou 550 tisíc Kč dala dobrý základ pro shromažďování finančních prostředků. Tehdejší obecní zastupitelstvo v čele se starostou Mikuláškem Josefem č. 124 bylo příznivě nakloněno výstavbě nové kaple. Následně byly občany a rodáky Šošůvky dávány i opakovaně dary od malých, po větší, tisícové částky. V průběhu dalších rušných roků neustal zájem příznivců darovat finanční i některé materiální prostředky, mnohé je přislíbeno a čeká na další konkrétní upřesnění.

K nejvýznačnějším sponzorům patří již zmíněný Dr. Josef Broušek, kterému bylo umožněno, po emigraci do Toronta v Kanadě v roce 1948, znovu se stát občanem Šošůvky, ke které má nebývale příznivý vztah. Dalšími dárci jsou i rodáci, kteří ani po létech nezapomínají na svoji obec. A nepřihlásili se za členy sdružení. Žijí v blízkém i vzdálenějším okolí, v Přerově, Brně, Bratislavě, Praze atd. Seznam dárců také vyplňuje dlouhá řada jmen s adresami občanů a skupin, skupina poslanců a senátorů KDU ČSL, kteří nemají přímý vztah k Šošůvce.

Důležitým předpokladem pro stavbu je také místo. To je v přilehlé lokalitě lesíka, zvaném Kamenice. Vlastníky byli manželé Inocenc a Anna Pernicovi z č. 1, kteří již v roce 1994 přislíbili přenechání potřebné části pozemku na stavbu s okolními plochami za symbolickou cenu. Je vhodné upozornit, že toto bylo veřejně přislíbeno při hodové mši svaté v témže roce, kterou sloužil P. František Kozár, farář farnosti sloupské, jíž je Šošůvka součástí.

Současná situace v obci je (rok 2000) po jakémsi několikaletém zaseknutí opět poměrně příznivá i pro praktický začátek výstavby. Jak také bývá, dobrá věc se dlouho a těžce prosazuje a má svoje nepřející. Za zmínku stojí aktivní přístup nynějšího starosty Františka Ostrovského a místostarosty Ing. Jana Hudce v přípravě a ustavení občanského sdružení, v obnovení jednání na všech institucích k provedení projekčních prací a pro vydání stavebního povolení.

Celkové architektonické řešení stavby včetně okolí zpracovává, a velkorysým darováním obci Šošůvka věnuje Ing. arch. Monika Sirná z Blanska. Má rodinné kořeny po matce v Šošůvce a ráda vzpomíná na rané mládí tady prožité. Tímto se také značně podílí na konkrétním řešení stavby pro obec a na počest rodáků a občanů, kteří nám, současníkům, připravili cestu pro pozemské putování.

Vyskytují se samozřejmě přímí i utajení škůdci, které je potřeba odsunout na pole plevelné a uchránit pole kulturní, abychom se dočkali dobré úrody. Není účelné něco rozmazovat, neboť to potom široko, daleko nevoní. Občanské sdružení má cíl přímý a jasný, lidskou blbostí se nemíní zabývat (jen ji registrovat a omezovat, aby neškodila). Kéž by to tak alespoň z velké části bylo.

Je nemalý počet různých dárců, kteří svým materiálním, finančním a pracovním přispěním pomohli a pomáhají k dokončení díla. V podstatě každá koruna na účtu je darem. Největšími dárci je obec Šošůvka, Dr. Broušek Josef, pila Ing. Minxe v Nivě, Ekobena, Vápenka Malá dohoda, dále Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou z Prahy, Farní úřad ve Sloupě, Bratrstvo živého růžence v Šošůvce, nemalý počet soukromých osob z nichž nechtějí být mnozí jmenováni a při předávání daru někteří ani neuvedou svoje jméno. Podle možností maximálně pomáhá také Zemspol, a.s. Sloup a jeho zaměstnanci ze střediska Šošůvka, elektromechanik Skoták František ze střediska Petrovice především při neplánovaných akcích, revizní technik pan Oldřich Trávníček z Brna a další, kteří si zasluhují upřímné poděkování. Vězte, že pomáhají i ti, od kterých není pomoc běžně očekávána a o to více jsou členové sdružení do budoucna zavázání nejen uznáním, ale i pomocí. Bylo uspořádáno několik finančních sbírek. Samozřejmě existuje evidence všech dárců, kterých je dosud několik stovek. Stále a často i méně majetní lidé korunku po korunce přidávají do kasičky i s prosebnými modlitbami za zdar díla. Pomoc jiných i nás vyzývá k pomoci těm, kteří pomoc také potřebují.

Z uváděných skutečností je zřejmé, že v současné době nemáme zajištěno dostatek prostředků pro provoz a další vybavení kaple. Proto žádáme ochotné dárce o jakoukoliv pomoc a to nemusí být pouze finanční.

Číslo účtu: 281788980/0300

Za každý dar: Pán Bůh zaplať.

Děkujeme všem, kteří na tento účel již přispěli nebo v budoucnu přispějí. Svěřujeme všechny dárce a jejich rodiny pod ochranu Panny Marie a patronů svatého Václava a svaté Anežky České.