BISKUPSKÉ SVĚCENÍ KAPLE SE USKUTEČNILO 29. 9. 2002

 

                             

 

   Dovolujeme si  informovat návštěvníky těchto skromných stránek o naší  občanské neziskové veřejné iniciativě. 

   Hlavním účelem je zpřístupnění aktuálních informací všem členům sdružení ( i z "nedalekého" Toronta v Kanadě) a těm, kteří s naší činností sympatizují a nemají přímý kontakt. A pro další, kteří náhodou otevřou tuto prezentaci, nechť nám ji třeba zhodnotí, poradí ve zlepšení různých nedostatků a snad také získají i nějakou inspiraci.

  Občanské sdružení je nezisková organizace fyzických a právnických osob, která přijala úkol vystavět kapli, upravit okolí a následně provozovat. Činnost je určena stanovami

    Naším zájmem je také přispět ke zlepšování morální stránky lidského počínání, abychom se mohli bez zardění znovu hlásit k evropským morálním, kulturním a ekonomickým hodnotám našich předků. Nemusíme vysvětlovat, že existující násilí fyzické i jiné, drogy, alkohol, negativní vliv některých médií na výchovu apod. chceme vyloučit, nebo alespoň omezit.

   Základem ovšem nejsou peníze, i když nás silně ovlivňují. V životě každého přijde mnoho chvil, kdy sám poznává zákonitosti života (pokud využívá mimořádnou zvláštnost danou člověku - rozum),  mění tak i stupnici životních hodnot a vůbec pohled na řád tohoto světa.

   Vězte, že jen dobrý morální základ počínání každého člověka a celé společnosti dá teprve ekonomické i politické úspěchy.

 

Napište nám  nebo jinak sdělte Vaše připomínky související s obsahem i zpracováním. Obsah bude doplňován, aktualizován a opravován.

 

 

  Zpracovatelé stránek  děkují všem, kteří pomohli  jakýmkoliv způsobem k vytvoření těchto informací a  za podněty z již vystavených obdobných prezentací na internetu. Kdo by měl doplňující, podložené informace a byl ochotný nám je předat, zařadíme je při nejbližší aktualizaci.

 

Prosba: kdo může ať pomůže, nebo alespoň neškodí.

Pomozte jiným, příště zase někdo pomůže Vám.

  Za každou pomoc: "Pán Bůh zaplať.


 

   Stručný výpis ze stanov občanského sdružení.

   Občanské sdružení (OS) je dobrovolné sdružení občanů – fyzických a právnických osob, které souhlasí s posláním OS. Fyzická osoba musí být starší 18-ti let. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada.

   Poslání a cíle sdružení spočívají v organizačním a finančním zajištění výstavby kaple v Šošůvce, organizačním a finančním zajištěním provozu kaple po jejím dokončení.

  Člen má právo účastnit se valné hromady, požádat o svolání valné hromady, aktivně se podílet na činnosti sdružení. Povinnosti jsou v řádném placení členských příspěvků (100,-Kč za rok pro fyzickou a 1 000,- Kč pro právnickou osobu), upozornění orgánů OS na špatné hospodaření s majetkem sdružení. Členství může být ukončeno písemnou výpovědí člena, zánikem členství pro neplacení členských příspěvků více než dva roky, zrušením členství po předchozí lhůtě pro hrubé porušení stanov, zánikem právní subjektivity právnické osoby.

  Nejvyšší orgán sdružení – valná hromada je složena ze všech členů sdružení. Schází se nejméně jedenkrát za rok nebo pokud požádá nejméně 1/3 členů OS, tak do jednoho měsíce. Valná hromada volí pětičlenný výkonný výbor a tříčlennou revizní komisi pro výkonnou a kontrolní činnost v období mezi zasedáním valné hromady.

  Majetkem občanského sdružení, jako celku, jsou členské příspěvky, sponzorské dary, příjmy z veřejných sbírek, příspěvky a dotace z obecních a státních rozpočtů, majetek převedený do vlastnictví OS členem nebo jiným subjektem, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z akcí pořádaných občanským sdružením. Vlastní hospodářská činnost se řídí rozpočtem a hospodářským plánem schváleným valnou hromadou.

  Občanské sdružení není organizací výdělečnou, jeho činnost není zaměřena na dosahování zisku.  Jménem sdružení vystupuje předseda a hospodář.

  NAHORU