O NÁS 

  Jsme dobrovolným neziskovým občanským sdružením fyzických a právnických osob, kterého činnost naplňuje a následně bude naplňovat :

  1. příprava na výstavbu vesnické kaple zasvěcené sv. Václavu a sv. Anežce České

  2. výstavba a vnitřní vybavení

  3. provozování a udržování této stavby

    Všechno pod patronací Farního úřadu Bolestné Panny Marie ve Sloupě v Moravském krasu.

 

  Naše sdružení bylo založeno po registraci u ministerstva vnitra ČR 12. května 2000 sedmdesáti šesti členy. Mezi nimi je též obec Šošůvka. Členové jsou především místní, dále ze sousední (bývalé hradní) vesnice Holštejn a několik členů bydlících jinde.

  Naším zakládajícím čestným členem byl také  šošůvský rodák,   znovu občan ČR - Dr. Josef  Broušek, který byl donucen v roce 1948 jako mladý emigrovat. Usadil se v dalekém Torontu v Kanadě. Zůstává jedním z významných sponzorů naší aktivity. Bohužel počátkem roku 2001 daleko od rodiště - zemřel.

 

Výkonný výbor  občanského sdružení:

 

  Prosba: kdo může ať pomůže, nebo alespoň neškodí.  Hledáme každou pomoc  - morální, radu,  pracovní, finanční a materiálovou pro zabezpečení včasného a úplného dokončení a nutného vybavení stavby kaple.

   Za každý dar : "Pán Bůh zaplať.
  Děkujeme všem, kteří na tento účel již přispěli nebo v budoucnu přispějí. Svěřujeme všechny dárce a jejich rodiny pod ochranu Panny Marie a patronů svatého Václava a Anežky České i jiných, o kterých jsou zmínky na jiných místech našich stránek
.

 

 

NE -povýšeným, pošetilým plamenným řečem
        bez  prospěšných skutků  pro jiné;

NE - svévolnému prosazování osobních zájmů  
        vycházející  ze sobeckosti, pýchy;

NE - zájmům o zanechání „pomníků“ postave-
         ním se  k práci druhých;

NE - záměrnému „vrážení klínů“ mezi bližní;

NE - radosti z chyb, nedostatků a neštěstí
         jiných;

NE - pomluvám, převracení skutečností;

ANO - toleranci, sbližování a pomoci  druhým;

ANO - upřímnosti a lásce k bližním a to i těm
            méně příjemným;

ANO - skromnosti,  zralé úvaze, rozhodnosti;

ANO - poučení  z chyb vlastních i druhých;

ANO - konec svým chybám;

 

Jsou lidé: - kteří se o něco snaží;

-    kteří se na ně dívají;

-     kteří tyto skupiny kritizují.        

 

    JAK JE TO S NÁMI ?     KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE.