prohlédněte si též odkaz fotodokumentace

Přestože Mons.Vojtěch Cikrle, brněnský biskup, o "Velkém Dnu" 29.9. 2002 nebyl přítomný z časových důvodů, šošůvskou kapli navštívil při projíždění s kolegy a pracovníky biskupství. Při této příležitosti slíbil sloužení mše svaté v některém vhodném termínu. A stalo se tak 20. srpna 2003, kdy byl hlavním celebrantem při mši sv. v 16 hod. 30 min. To je také pocta pro šošůvské a okolní  občany i budovatele tohoto díla. 

Kdo chyběl viditelně katolickým návštěvníkům kaple ve farnosti Bolestné Panny Marie? Tento nedostatek byl napraven 20. července 2003, kdy díky sloupskému panu faráři, který vše zařídil a zorganizoval, byla pořízena socha Panny Marie, Mystické Růže. 

A byla zase sláva. Ne nějaká světská pouť či hody, ale 7. března 2003 byla vysvěcena dřevořezba nové křížové cesty a poprvé sloužen slavnostní obřad umučení Pána našeho Ježíše Krista - v historii obce Šošůvka.

V polovině ledna byly namontovány do sakristie nové dubové skříně na kněžská roucha a jiné potřeby pro kněze a ministranty. Náklady vyrovnal sloupský farní úřad. Zhotovil v perfektní kvalitě místní  mladý odborník (přivdaný z Podomí) Alois Gottvald.

2. 1. 2003 byla sloužena novoroční mše svatá za obecní zastupitelstvo, které bylo zvoleno ve volbách 2002. Proč ? "Aby nám Pán Bůh při rozumu naše potentáty zachovati ráčil".

13. listopadu 2002, na svátek sv. Anežky České, zorganizoval sloupský duchovní správce P. František Kozár  první pouť v této nové kapli. Vše proběhlo v pěkné atmosféře, s velkými duchovními zážitky. Vždyť jen uvědomění si velikosti této naší světice a spolupatronky kaple se vzpomínkou na naše předky a významné rodáky je dostatečně hluboká hodnota.

29. 9. 2002   nastal "Velký Den" a také po delším deštivém a chladném počasí  krásný slunečný podzimní den - tradičních šošůvských václavských hodů. Mimořádnou historickou událostí pro obec a široké okolí  však bylo biskupské svěcení generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem nově vybudované kaple sv. Václava a sv. Anežky České. Byly také uloženy relikvie - ostatky sv. Václava do prostoru obětního stolu a tím hodnotu dokončené stavby značně zvýšily. Tyto ostatky byly laskavě poskytnuty panem biskupem brněnské diecéze Mons. Vojtěchem Cikrlem prostřednictvím pana faráře sloupské farnosti P. Františka Kozára. Do schránky byl uložen také vzkaz od šošůvských občanů sv. Václavu a příštím pokolením. Současně byly vysvěceny nové obecní symboly - znak a prapor a hasičský prapor. 

Při velice pěkných, bezprostředních dvouapůlhodinových obřadech zazpíval písně sloupský chrámový sbor, děti a mladí lidé ze Šošůvky pro tuto příležitost připravené. Nechybělo  (a nemohlo) ani Ave Maria v krásném, procítěném podání  operní zpěvačky. Pro tuto příležitost byla připravena pětidílná informační skládačka -lepolero. Poprvé byl zveřejněn kompletní seznam kněží a řeholních sester - šošůvských rodáků, z nichž jsou mnozí známí i ve světě.  Pro více informací je možné otevřít a uložit informační  lepolero k této příležitosti vydané ve formátu  pdf  zde (216 kB).

17. září 2002 proběhlo kolaudační řízení stavby kaple. Po dokončení vybavení a odstranění drobných závad bude možné běžně užívat kapli pro dané účely. Do slavnostního svěcení 29. září bude vše spiegel-nikel na 99 %.  

 7. září ve 14.00 hod. byl při slavnostní mši svaté u kaple vysvěcen zvon s 205 ks kopií malých  zvonků (jen se po nich "zaprášilo", posvěcené současně se zvonem se staly originálními památkami ), ministrantský a mešní zvonek. Po ukončení obřadu byl namontován a  poprvé zazvonil jasným hlasem nový šošůvský zvon sv. Václava, sv. Anežky České  a sv.Ludmily. Obřadu se zúčastnili čtyři kněží. Pan děkan P. Václav Trmač z Jedovnic, šošůvský rodák P. Josef Hudec, sloupští kněží P. František Kozár, farář a P- František Putna, kaplan. Chrámový pěvecký sbor vedený  panem učitelem Tůmou si připravil pěkné písně (speciální i ke zvonům) a tak vhodně doplnil obřad. 

8/02 Ach ty dodělávky! Mnoho drobné a táhnoucí se práce. Ale nakonec po konci srpna  chybí dokončit obložení podlah a schodů brazilskou břidlicí, která byla v důsledku velkých povodní v Německu a u nás dodána opožděně. Nástup více pracovníků na pokládání snad časový skluz zmírní a do kolaudace 17. září bude vše potřebné hotovo. Jedná se ještě o zábradlí, dokončení elektroinstalace včetně montáže svítidel, montáž oken a prosklení, část klempířských a stolařských prací. Také venkovní úpravy  firma Strabag, několikrát dříve prověřená, jistě dokončí.

6/02 V neděli 9. června odpoledne sloužili oba sloupští kněží (P. František Kozár a P. František Putna) mši svatou za dosavadní zdárný vývoj výstavby a k dokončení díla. Byl vystaven  nový zvon pro šošůvskou kapli. Přeháňkové počasí se uklidnilo a proto všichni přítomní i z některých okolních vesnic prožili pěknou část svátečního odpoledne s krásnou promluvou kněží.

Zvonařská dílna vyrobí na společnou objednávku malou repliku nového šošůvského zvonu pro zájemce. Cena bude asi 300 Kč. Jsou přijímány závazné objednávky bez finanční zálohy. Při svěcení a instalaci zvonu na kapli koncem srpna boudou společně tyto zvonky vysvěceny a předány zájemcům.

5/02 Posledního dne měsíce května byl dovezen do Šošůvky zvon pro budovanou kapli ze zvonařské dílny rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova.. V neděli 9. června při odpolední bohoslužbě u stavby kaple bude vystaven veřejnosti k nahlédnutí. V srpnu bude vysvěcen a instalován na určené místo v průčelí kaple. Autorkou výzdoby je ak. soch. Věra Kunčarová. Váží 91 kg, průměr věnce 530 mm, základní ladění g2.  Patroni - sv. Václav, sv. Anežka Česká, sv. Ludmila. Pod čepcem je nápis" SVATÍ PATRONOVÉ PROBOUZEJTE V NAŠICH SRDCÍCH ŽIVOU VÍRU, NADĚJI A LÁSKU. Věnec je opatřen nápisem: NA VĚČNOU PAMÁTKU KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALA RODINA OSTROVSKÁ ZE ŠOŠŮVKY. A.D. 2001. Výrobce dává desetiletou záruku.na skryté vady. Kolaudátor Mgr. Petr Janča shledal zvon vyhovující směrnicím.   Kompletní dodávku technického vybavení zvonu včetně elektrického pohonu, elektronického řízení pohonu a času radiovým signálem DCF zajistila firma Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova a Elektrozvon – Jiří Kopečný z Olomouce.

5/02 V pátek, desátého dne v měsíci květnu, druhého roku ve druhém miléniu, v poledne (přesně 11:55 až 12:10 hod.) byl vztyčen - upevněn na místě určení šestimetrový nerezový kříž (jako nejvyšší bod stavby) za pomoci výložníkového autojeřábu. Následně řemeslníci upevnili ocelovou konstrukci na přední vysoká střešní křídla. Byl pěkný, polojasný den bez většího větru. Počasí při této namáhavé a rizikové práci přálo.

 Probíhá jednání s Valérem Kováčem, ve světě uznávaným odborníkem v návrzích a výtvarném zpracování skla s doplňkovými materiály. Je zpracován návrh řešení oltářního prostoru kaple. Současně se jedná o změnách se stavební dodavatelskou firmou IPS SKANSKA Brno.  

  P. František Kozár, farář naší sloupské farnosti, dohodl vysvěcení brněnským biskupem mons. Vojtěchem Cikrlem .dohodl  29. 9. 2002, po sváteku sv. Václava a na šošůvské hody, bude zkolaudovaná kaple slavnostně uvedena do provozu za účasti dalších představitelů. Sloužit bude především všem zesnulým šošůvským občanům k důstojnému poslednímu rozloučení, pro občasné a slavnostní bohoslužby při každoročních svatováclavských hodových slavnostech apod.

4/02  Dlouze nastupující jaro dovolilo pokračování stavebních prací prakticky až v dubnu a to ještě za nepříznivých podmínek. Koncem dubna stavbaři dokončili zdění nejvyšších částí stavby, omítky zdí a nižší část střešní vazby (lodě) kaple. Tito řemeslníci opět zažívali značnou nepřízeň počasí při náročné  a nebezpečné práci ve výškách. Mnozí z toho i onemocněli. Znovu ověřen nepsaný zákon, který praví, že dobrá věc se těžce prosazuje, uvádí do života, vyžaduje obětování. Potřebný pevný a neoblomný postoj předvedli v podstatě cizí a neznámí lidé. Dá se bez nadsázky sdělit - až v nelidských podmínkách.

12/01 Poměrně časná a tuhá zima přerušila všechny stavební práce. Jistě to bylo ku prospěchu stavby. 

11/01  V první dekádě listopadu tesařská firma namontovala za pomocí autojeřábu prvních pět sestavených systémů krovů střechy.  Stavařům ztěžuje práci noční a ranní mráz. Snad se podaří stavbu dokončit v plánovaném termínu (konec roku 2001).

 11/01 Elektromontážní práce na stavbě provedli montéři podnikatele pana Josefa Hasoně ze Suchdola. Byli vybráni z více firem stavební dodavatelskou firmou IPS Brno.

11/01  Je objednán nový zvon o váze 90 kg v ladění G2 u firmy paní Dyttrychové z Brodku u Přerova. Objednala a zaplatí rodina Ostrovských ze Šošůvky.  Šošůvský bude nést jméno sv. Václava, sv. Anežky České a sv. Ludmily. Na zvonu bude nápis „Všichni svatí patronové probouzejte v našich srdcích víru, lásku a naději“.

 9/01  V zimním a jarním období 2000/2001 následovala nesčetná jednání a zhotovení prováděcího projektu na stavbu včetně povolovacích procedur na stavebním úřadě a na brněnském biskupství. Kromě zástupců sdružení velmi intenzivně a nezištně dojednávala a dojednává,  upřesňuje a dopracovává, stavbu sleduje, okamžitě řeší dílčí záležitosti výstavby se stavbyvedoucím IPS panem Jiřím Vlachem  inženýrka architektury Monika Sirná z Blanska, autorka architektonického  řešení této neobvyklé stavby. Je  na místě sdělit alespoň několik informací o této činorodé osobě.   Uvedený návrh hodnotili a doporučili prof. ing. arch. Ivan Ruller, prof. ing. arch. Milan Moráň, CSc., Doc. ing. arch. Milan Huška, CSc.

 

  1. října 2000 v odpoledních hodinách se uskutečnilo svěcení obnoveného jubilejního kříže Svatého roku pod Šošůvkou  a stavebního místa pro kapli sv. Václava a sv. Anežky České Jeho Eminencí arcibiskupem Giovanni Coppou, papežským nunciem v České republice.  Proběhlo v souvislosti s jeho jmenováním čestným občanem obce Sloup v Moravském krasu.

  Po příjezdu (v 10.20) papežského nuncia k faře ve Sloupě byl uvítán místním duchovním správcem P. Františkem Kozárem, starosty obcí Sloup (ing. Mikulášek Josef) a Šošůvka (Ostrovský František), P. Josefem Hudcem O. Cr. převorem  pražského konventu Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou (šošůvským rodákem) a dalšími spolubratry v kněžské službě. Také jej přivítala a doprovázela dechová kapela z Protivanova a  historická vojenská garda. Nechyběly ani dělové salvy. Velký podíl na důstojném průběhu měl velký chrámový pěvecký sbor.

  Při velké mši svaté pokračovalo přivítání a předání darů od pana faráře (malá replika milostné oltářní sochy Panny Marie sloupské), ministrantů, obcí Sloup a Šošůvka.  Jeho Eminence arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius byl jmenován čestným občanem obce Sloup. Při dvouhodinové mši svaté, které byl hlavním celebrantem, posvětil prapory obnovené Jednoty cyrilské a poutní prapor.

  Odpolední pořad pokračoval Svátostným požehnáním v kostele,  jízdou na koňském kočáru s doprovodem dvěma mladými jezdkyněmi na koních kolem jeskyní, Hotelu Broušek na místo nádherně obnoveného jubilejního kříže Svatého roku pod Šošůvkou.  Zde jej posvětil za přítomnosti sloupského faráře P. Františka Kozára a  kaplana Františka Putny, P. Josefa Hudce O. Cr., starosty Šošůvky Ostrovského Františka, chrámového pěveckého sboru,  protivanovské dechové hudby a mnohých šošůvských  i jiných občanů.  Odtud  pan nuncius s doprovodem pokračoval na kočáru k částečně připravenému místu pro stavbu kaple u hřbitova v Šošůvce. Zde kolem  improvizovaného oltáře posvětil stavební místo, projekt a základní kámen.  Celé, perfektně připravené slavnostní obřady trochu ztěžoval silný, několikadenní vítr. Celkově pošmourné počasí se však od rána natolik vylepšilo, že v době venkovních obřadů doprovázelo přítomné hřející příjemné sluníčko. Zářil nejen nádherně vybarvený podzimní den.

  Po téměř hodinovém posezení a malém pohoštění s doprovodem, pěveckým sborem, zastupitely obce Šošůvka, Občanského sdružení Šošůvská kaple a organizátory odjel papežský nuncius v doprovodu P. Františka Kozára a P.Josefa Hudce O. Cr. na koňském kočáru zpět a to nejkratší cestou - táhlým kopcem Příhonem dolů do Sloupu.

  Takovou návštěvu ( a to oficiální) obec Šošůvka snad nikdy v historii neměla. Na takový zážitek nikdo z přítomných asi nezapomene. Pro tuto událost byl připraven Pamětní list, který papežský nuncius s panem farářem a starostou obce Šošůvka podepsal. Kopie byly a mohou být dále rozdány všem, kteří projeví o tento dokument zájem.